Category: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Sep 13

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14322747_1103060009742763_5307507804486538307_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

Sep 12

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14292460_1102331796482251_2489177834395885998_n

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3…

Sep 09

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14199436_1099676536747777_5952450830219210356_nนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร 36…

Sep 08

นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

14203114_1098702490178515_6368116432592318828_nนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3…