Tag: ห้องสมุดมนุษย์

ขอเชิญเข้าร่วม มภก-ห้องสมุดมนุษย์ 3

logo

ขอเชิญร่วมกิจกรรม… “ห้องสมุดมนุษย์-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(มภก-หสม.3)” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต

รายละเอียดการเข้าร่วม มภก-ห้องสมุดมนุษย์ 3