Tag: Battambang

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Battambang เข้าศึกษาดูงาน

IMG_2076เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 คณะผู้บริหารจาก University of Battambang ประเทศกัมพูชาเข้าเยี่ยมแผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_2062IMG_2085