Tag: onlinecourse

ทดลองใช้งาน Charting Thailand’s Economy plus

chart
บริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด เปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาทดลองใช้ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดฐานข้อมูล ดังนี้

ฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus 
รายละเอียด :: เป็น e-learning platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างง่ายดายผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย 1.online …