สิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2562

 

รายงานประจำปีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ปี 2563