การเข้าใช้บริการ

ระเบียบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการ

เวลาในการเปิดให้บริการ ระเบียบการให้บริการ บริการต่างๆ ของห้องสมุด      บริการยืม-คืน      บริการหนังสือจอง หนังสือสำรอง      บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง      บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า      บริการสอนหรือแนะนำการใช้ห้องสมุด      บริการข่าวสารทันสมัย      บริการกฤตภาคออนไลน์      บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Narinet)      บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์      บริการรับฝากของ ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุด ห้องสมุดใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ตามระบบทศนิยมดิวอี้ (DDC) ดังนี้ 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป 100 ปรัชญา 200 ศาสนา 300 สังคมศาสตร์ 400 ภาษา 500 วิทยาศาสตร์ 600 เทคโนโลยี …

บริการทรัพยากรการเรียนรู้

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 1 จุดชำระค่าปรับอัตโนมัติ จุดบริการยืมคืนโดยเจ้าหน้าที่ จุดบริการยืมอัตโนมัติ จุดบริการคืนอัตโนมัติ ห้องจดหมายเหตุ ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) หนังสือพิมพ์ใหม่ แสดงหนังสือใหม่ สืบค้นมัลติมีเดีย มุมสร้างสรรค์งานออกแบบ (mini TCDC CENTER) บริการสืบค้นผ่านระบบ OPAC นิทรรศการแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นิทรรศการแสดงประวัติมหาวิทยาลัย นิทรรศการแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นิทรรศการแสดงชุดครุยวิทยฐานะ นิทรรศกาลแสดงหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชั้น 2 วารสาร หนังสือพิมพ์ล่วงเวลา นวนิยาย – เรื่องสั้น – พ็อคเก็ตบุ๊ค หนังสืออ้างอิงภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หนังสือรายงานการวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บริการสืบค้นผ่านระบบ OPAC มุมความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 3 หนังสือภาษาไทยทั่วไป …