การเข้าใช้บริการ

ระเบียบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการ

เวลาในการเปิดให้บริการ ระเบียบการให้บริการ บริการต่างๆ ของห้องสมุด      บริการยืม-คืน      บริการหนังสือจอง หนังสือสำรอง      บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า      บริการสอนหรือแนะนำการใช้ห้องสมุด      บริการข่าวสารทันสมัย      บริการกฤตภาคออนไลน์      บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Narinet)      บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์      บริการรับฝากของ ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุด ห้องสมุดใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ตามระบบทศนิยมดิวอี้ (DDC) ดังนี้ 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป 100 ปรัชญา 200 ศาสนา 300 สังคมศาสตร์ 400 ภาษา 500 วิทยาศาสตร์ 600 เทคโนโลยี 700 ศิลปะ และนันทนาการ …