Return to การเข้าใช้บริการ

ระเบียบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553 ———————– โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้          ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553          ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป          ข้อ 3  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน          ข้อ 4  ในระเบียบนี้ “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “สำนัก”  หมายความว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และให้หมายความรวมถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาเขต สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “วิทยาเขต” หมายความว่า …

ประกาศสำนักฯ

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เรื่องการยืมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

การชดใช้ในกรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย