Return to เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

การจัดสัมมนา

สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 1

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ Human Library วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 2

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย Human Library วันที่ 28 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 3

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ Human Library วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 4

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ Human Library วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 5

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย Human Library วันที่ 27-28 มกราคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 6

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย Human Library วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน