สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 1

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ Human Library
วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2553
ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 C
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>