Return to การจัดสัมมนา

สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 3

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ Human Library
วันที่ 27 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 C
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน