Return to การจัดสัมมนา

สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 5

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย Human Library
วันที่ 27-28 มกราคม 2558
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน