สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 6

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย Human Library
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน