Return to ภาพกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ มทร.อีสาน

ประจำปี 2559

  • โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (Human Library) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559