ประจำปี 2557

  • ครั้งที่ 27 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library วันที่ 28 มกราคม 2557
  • ครั้งที่ 28 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library วันที่ 29 มกราคม 2557
  • ครั้งที่ 29 วันที่ 17 มีนาคม 2557 คณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ครั้งที่ 29
  • ครั้งที่ 30 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ครั้งที่ 31 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ห้องสมุดมนุษย์-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(มภก-หสม.3)