นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Continue reading

นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยฯ

วันที่ 6 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยฯ

Continue reading

แจ้งการปิดให้บริการ

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 20-31 สิงหาคม 2561