Nov 20

ขอแจ้งการปิดบริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)

Nov 16

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่องานวิจัยยุค Thailand 4.0 สำหรับอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญาภัทร โทรศัพท์ 085-7751327 หรือเบอร์ภายใน 2850

Nov 09

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

Oct 09

แจ้งการปิดให้บริการเดือนตุลาคม 2560

แจ้งการปิดให้บริการในช่วงเดือนตุลาคม 2560

Oct 09

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 ตุลาคม 2560 โดยสามารถติดต่อชำระค่าปรับได้ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 12B สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Oct 03

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล GALE

GALE เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Business, Environment, History, Science และ Technogy แสดงในรูปแบบ HTML และ PDF ในส่วนของการเข้าใช้งานเพียงท่านมีบัญชี Google หรือบัญชีอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที
URL :: http://www.galepages.com/thrmuti

Sep 26

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที 25 กันยายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  Continue reading

Sep 20

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Continue reading