Nov 11

ขอแจ้งปิดให้บริการ

11112014
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ขอแจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขออภัยในความไม่สะดวก หากท่านใดต้องการคืนหนังสือ สามารถคืนได้ที่เครื่องอัตโนมัติตลอด 24 ชม.

Oct 31

ขอเชิญเข้าร่วม มภก-ห้องสมุดมนุษย์ 3

logo

ขอเชิญร่วมกิจกรรม… “ห้องสมุดมนุษย์-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(มภก-หสม.3)” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต

รายละเอียดการเข้าร่วม มภก-ห้องสมุดมนุษย์ 3

Oct 28

เชิญชวนเข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

annouce
เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนติ(OPAC 2.0) โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่แผนกงานห้องสมุด โทรศัพท์ภายใน 2850

Oct 17

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

photo 1 (1)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4/4 เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_0353 photo 2 (1) photo 3 (1)

Oct 16

นักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเข้าศึกษาดูงาน

IMG_0364

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_0355 IMG_0357 IMG_0362

Oct 16

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR

jstor

 

ด้วยองค์กร EIFL -Thailand จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น

โดยสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 15 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ฐานข้อมูล JSTOR
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ ซึ่งเปิดให้ทดลองเข้าใช้งานข้อมูลในส่วนของ

1. JSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 20,000 ชื่อ
2. ข้อมูลปฐมภูมิ 2,000,000 รายการ อาทิ Global Plant Collection
3. วารสารฉบับปัจจุบัน(Current issue) กว่า 320 ชื่อ
4. ฺBook at JSTOR ฉบับเต็ม จำนวน 100 ชื่อ และสืบค้นได้จากทั้งหมดกว่า 25,000 รายชื่อ

URL :: http://www.jstor.org/

Oct 08

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยฯ

10644576_774220449302356_3605002897829066242_n

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรศัพท์ 044-233069 ต่อ 2850

“ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบัตรผ่านกิจกรรม จำนวน 2 หน่วยกิต”

Oct 01

ขอแจ้งการปิดให้บริการ

1003375_724975447551223_4673616554289398842_n copy

เนื่องจากจุดเชื่อมต่อขั้วหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด ขอแจ้งปิดให้บริการในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 – 15.00 น. และสามารถใช้บริการได้ตามปกติในเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

-ขออภัยในความไม่สะดวก-