Jun 28

เชิญทดลองใช้ Testing and Education Reference Center (TERC)


Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOFLE หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น
ช่วงเวลาให้บริการ :: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 60
URL :: http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia10?db=TERC&id=thrmuti

Jun 27

เชิญทดลองใช้ Gale Lingo

Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน
ช่วงเวลาให้บริการ :: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 60
URL :: http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia10?db=LNGO&id=thrmuti

Jun 23

คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักฯ


เมือ่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ต้อนรับคณะศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในโครงการเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในโลกแห่งอนาคต ประกอบด้วย คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านมาบมะค่า โรงเรียนบ้านหนองตาคง และโรงเรียนประชาสามัคคี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน Continue reading

Jun 14

แจ้งการปิดให้บริการ

ขออภัยในความไม่สะดวก

May 30

เชิญทดลองใช้ Bloomsbury Fashion Central

ฐานข้อมูล Bloomsbury Fashion Central
รายละเอียด :: ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาทางการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share,…พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
URL :: www.bloomsburyfashioncentral.com
ระยะเวลา :: 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2560

May 29

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Collection

ฐานข้อมูล Bloomsbury Collection
รายละเอียด :: ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press,…. มากกว่า 5,000+ ชื่อเรื่อง สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
URL :: www.bloomsburycollections.com
ระยะเวลา :: 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2560

May 23

กิจกรรม “อบรมปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวัน”

กิจกรรม “อบรมธรรมะในชีวิตประจำวัน”  ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน โดยมีพระอาจารย์สุนันท์ ปัญญานันโท และรศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ เป็นวิทยากร Continue reading

May 22

แจ้งปิดให้บริการ

แจ้งปิดให้บริการ ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี