นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 ก.ย. 2563 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อมอบแก่โรงพยาบาล

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพับถุงยาจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อมอบแก่โรงพยาบาล ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จัดอบรม

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
Continue reading

สำนักพิมพ์ IEEE ได้จัดเสวนาออนไลน์ฟรีสำหรับนักศึกษา

สำนักพิมพ์ IEEE ได้จัดเสวนาออนไลน์ฟรีสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ โดยวิทยากร 3 ท่านจากประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลียและจีน Continue reading