มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด และแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Continue reading

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการบริการที่ดีประจำปี 2561

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(OPAC 2.0)
โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกงานห้องสมุด โทรศัพท์ภายใน 2850

ขอแจ้งการปิดบริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)