ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักพิมพ์ ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน webinars สำหรับผู้ใช้งานในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนในหัวข้อที่สนใจตามวันและเวลา ที่ URL :: https://bit.ly/3jMFYqd

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2563

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2563 Continue reading

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 4 – 7 กันยายน 2563
😀เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 8 กันยายน 2563

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% วันนี้ – 11 กันยายน 2563 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1