ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านใช้งาน App OPAC ได้แล้ววันนี้

Cosmos1:: สามารถดาวโหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ ::

โครงการอบรมบุคลากรประจำการ (In – service training) ครั้งที่ 2

photo 5
โครงการอบรมบุคลากรประจำการ  (In – service training)  ครั้งที่  2  หลักสูตรการใช้งานระบบตรวจสอบพันธะนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา โดยมีคุณวราภรณ์ วังหอมเป็นวิทยากร  ในวันที่  28  เมษายน 2557 เวลา  9.00-12.00  น.  ณ  แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1

photo 2 photo 5 photo 3 photo 1

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill

eb
เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill โดยสามารถเข้าทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย(e-book) 100 ชื่อเรื่อง ของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill 
URL :: portal.igpublish.com/iglibrary/

เชิญทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

1

เชิญทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) โดยสามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) : เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks(NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว(Single Search)
URL :: 
https://search.ebscohost.com/ แล้วเลือก EBSCO Discovery Service