สภาสถาปนิกเข้าเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด

IMG_0318

เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 คณะจากสภาสถาปนิกเข้าเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_0308 IMG_0313

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

IMG_0292

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_0294 IMG_0295

Welcome Savannakhet university

IMG_0202เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_0154 IMG_0159 IMG_0164 IMG_0185

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

IMG_0106

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ได้จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ชั้นปี 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_0110 IMG_0112 IMG_0117 IMG_0120