เชิญทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

1

เชิญทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) โดยสามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) : เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks(NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว(Single Search)
URL :: 
https://search.ebscohost.com/ แล้วเลือก EBSCO Discovery Service

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน

IMG_5638

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_5653 IMG_5656 IMG_5665 IMG_5668

การอบรมเชิงปฏิบัติการคลังปัญญา

IMG_2901
นวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลังปัญญา และระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ B ชั้น 3 อาคาร 12C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา

IMG_2929 IMG_2931 IMG_2943

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการจัดการความรู้

IMG_3871เจ้าหน้าที่จากศูนย์กลางและวิทยาเขตเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการจัดการความรู้ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_3878
IMG_3876