เชิญผู้ใช้บริการเข้าชมวิดีโอขั้นตอนการใช้งานเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ

schผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมวิดีโอขั้นตอนการใช้เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ(Selfcheck) และขั้นตอนการใช้เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ(Bookdrop)ได้ โดยเข้าไปที่
1. ขั้นตอนการใช้เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ :: https://www.youtube.com/watch?v=FMSuz69h4NI
2. ขั้นตอนการใช้เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ :: https://www.youtube.com/watch?v=yThFbzzScaw