ขอแจ้งเรื่องการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect

28154_533259960056107_448519019_n
ขอแจ้งเรื่องการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องบางประการทำให้ทุกท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา  โทร : 044-233069 ต่อ 2850