ฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

อักขราวิสุทธิ์ คือ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Turnitin เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index)
ผู้ใช้งานโปรแกรม Turnitin ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้สนใจและนักศึกษา ซึ่งมีวิธีการเข้าใช้และมีบทบาทการใช้งานโปรแกรมแตกต่างกัน ดังนี้

1. อาจารย์ 

สำหรับอาจารย์ที่ต้องการใช้บริการ Turnitin ให้กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงมาที่ https://bit.ly/3ACkh4H เมื่อเพิ่มชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลจากระบบส่งไปยังอีเมล มทร.อีสาน ของท่าน เพื่อสร้างบัญชี Turnitin หลังจากได้รับอีเมล ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

คู่มือการใช้ Turnitin ประเภท “Instructor”

2. ผู้สนใจและนักศึกษา
1. เริ่มต้นใช้งานด้วยอีเมล์ มทร.อีสาน (aaa.lu@rmuti.ac.th)
2. เลือกประเภทผู้ใช้เป็น “Student”
3. ผู้สนใจและนักศึกษาต้องทราบ Class ID และ Class enrollment password ที่ “Instructor” หรืออาจารย์เจ้าของรายวิชาเป็นผู้สร้าง ในการเข้าไปส่งงานของรายวิชานั้นๆ

คู่มือการใช้ Turnitin ประเภท “Student”