หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
GALE หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การแพทย์ สังคมศาสตร์ การศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์  เข้าใช้งานเพียงมีบัญชี Google หรือบัญชีอินเตอร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 207 เล่ม
Sciencedirect EBS หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier จำนวน 116 เล่ม
EBSCO eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทุกสาขาวิชา​ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม fulltext​ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งออฟไลน(online)​ และออนไลน์(off-line)​ จำนวน 308 เล่ม
Wiley Online Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทุกสหวิชา จากสำนักพิมพ์ John Wiley&Sons บนฐาน Onlinelibrary.wiley จำนวน 25 เล่ม
IG Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทุกสหวิชา จากสำนักพิมพ์ IG Publishing จำนวน 73 เล่ม