Return to คณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่ 27 มกราคม 2555
staff 13-14

 

สถานภาพ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สถาบัน
ที่ปรึกษา ผศ.ธัญภัค สังฆมานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
นายสวัสดิ จันทา โรงเรียนพระทองคำวิทยา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
นายสุรศักดิ์ สังฆมานนท์
นายชวลิต คัยนันทน์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รศ.กาญจนา ตันสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการ ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ วิทยาลัยนครราชสีมา
รองประธานคณะกรรมการ ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน
นางปิยวรรณ คุสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี
กรรมการ ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู่
นางผกายมาศ เจริญศิริ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นางระเบียบ จันทา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
นางอัญชลี ชัชวาลุรัตน์
นางกันยา แต้เจริญวิริยะกุล
นางสาวพริมา กุลนอก
นายกุหลาบ เทิดวิชิตสมพร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
นางสาววนิดา ขันธเนตร
นางสาวสุรางคณา จงปั้น โรงเรียนพระทองคำวิทยา บุรีรัมย์
นายจารุต บุศราทิจ
นางสาวชลิตา คำหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาววราภรณ์ วังหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
กรรมการและเลขานุการ นางรติมา ปลั่งกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวอุไรลดา ศรีอุ่นลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

หมายเหตุ – ที่ตั้งสำนักงานเครือข่ายฯ คือ สำนักงานเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๑ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
Office of Thailand Human Library Network
Floor 1 Library Department, Academic Resources Affairs, Office of Academic
Resources and Information Technology, Rajamangala University of Technology Isan,
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima, 30000 Thailand
-โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๗๑๓๑๒ ต่อ ๒๘๕๐ โทรสาร ๐๔๔ – ๒๓๓ ๐๗๐
Phone (66) – (0)44 – 271312 ext 2850 Fax: (66) – (0)44 – 233070