Return to เกี่ยวกับเรา

การจัดการความรู้

ประจำปี 2555

 

ประจำปี 2556

 

ประจำปี 2557

 

ประจำปี 2560

 

การจัดการความรู้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

โมดูลผู้ดูแลระบบ (System Admin)

โมดูลยืม-คืน (Circulation)

โมดูลการลงรายการ (Catalog)