Return to ห้องสมุดมนุษย์

คู่มือการใช้ห้องสมุดมนุษย์

DSC05864
ขั้นตอนการยืม-คืน Living Book 

ขั้นตอนที่ 1 หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการหนังสือมีชีวิต Living Book ติดต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 ให้สำรวจรายชื่อและจดหมายเลข ของ Living Book
ขั้นตอนที่ 2 แจ้งบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อติดต่อไปยังหนังสือมีชีวิต Living Book  (หากหนังสือมีชีวิตท่านใดไม่สามารถติอต่อได้หรือติดภาระกิจบรรณารักษ์จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันที) สำหรับระยะเวลาในการให้บริการ โดยประมาณ 30-45 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนในแบบฟอร์มการยืม ในแบบบันทึกการยืม -คืน หนังสือมีชีวิต
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้วต้องลงเวลาคืน  ในแบบฟอร์มบันทึกการยืม-คืน หนังสือมีชีวิต
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ใช้บริการสะท้อนผลการใช้บริการพร้อมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจทุกครั้ง