Return to ห้องสมุดมนุษย์

ขั้นตอนการใช้บริการห้องสมุดมนุษย์

DSC05864

ขั้นตอนการใช้บริการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)

ขั้นตอนที่ 1 – ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายการหนังสือมีชีวิต แล้วเลือกรายการที่สนใจ
ขั้นตอนที่ 2  -ผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมหนังสือมีชีวิต (Living Book) ติดต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
ขั้นตอนที่ 3 – บรรณารักษ์ติดต่อไปยังหนังสือมีชีวิต (Living Book) เพื่อนัดหมายเวลาและสถานที่ในการให้บริการ
ขั้นตอนที่ 4 – บรรณารักษ์นัดหมายผู้ใช้บริการและหนังสือมีชีวิต (Living Book) ในการยืม-คืน (หากหนังสือมีชีวิตท่านใดไม่สามารถติอต่อได้ หรือติดภารกิจ บรรณารักษ์จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทันที)
ขั้นตอนที่ 5 – เมื่อถึงสถานที่และได้เวลานัดหมาย หนังสือมีชีวิตลงทะเบียนกับบรรณารักษ์ ผู้ใช้บริการลงทะเบียนยืม ในแบบบันทึกการยืม-คืนหนังสือมีชีวิต (Living Book) แล้วอ่านหนังสือมีชีวิตในบริเวณพื้นที่ที่จัดไว้ให้ โดยมีระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 30-45 นาที
ขั้นตอนที่ 6 – เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการลงเวลาคืน ในแบบบันทึกการยืม-คืนหนังสือมีชีวิต (Living Book)
ขั้นตอนที่ 7 – ผู้ใช้บริการสะท้อนผลการใช้บริการ โดยการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บริการ พร้อมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจทุกครั้ง