ห้องสมุดมนุษย์

logo

 

Human Library คืออะไร
การจัดห้องสมุดมนุษย์ (Human library : HL) คือ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดห้องสมุด ซึ่งการจัดห้องสมุดมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาและใช้เป็นสื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งที่ใช้งบประมาณน้อยแต่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้วิทยาทาน/ความรู้เป็นการสร้างกุศลสำหรับผู้เป็นหนังสือมีชีวิต (living books) และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน สำหรับการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ซึ่งผู้ริเริ่มดำเนินการห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย ได้มีแนวคิดว่าควรจัดเป็น “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย (Thailand Human Library Network : THLN)” เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย ในการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้แพร่หลายและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

กรอบแนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1. ผู้จัด (Organizer) ต้องมีผู้ทำหน้าที่เขียนโครงการจัดตั้งหรือพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ และดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยปกติผู้ที่เหมาะกับหน้าที่นี้คือบรรณารักษ์หรือนักวิชาการศึกษาประจำห้องสมุด
2. ผู้ที่เป็นหนังสือมีชีวิต (Living books) ต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหนังสือมีชีวิตเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือความรู้ที่ตนเชี่ยวชาญด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทนเป็นค่าจ้าง ซึ่งหนังสือมีชีวิตควรมีหลากหลายสาขา
3. ผู้อ่าน (Readers) ต้องมีกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลที่จะยืมหนังสือมีชีวิตมาอ่าน ซึ่งควรมีการเชิญชวนหรือจัดตั้งไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อให้การจัดห้องสมุดมนุษย์แต่ละครั้งมีความเคลื่อนไหว สีสัน และไม่ล้มเหลว เนื่องจากยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมและประเทศไทย
4. เวลาและสถานที่จัด (Location) ควรมีสถานที่จัดที่เหมาะสม อาจจะอยู่ภายในหรือนอกอาคารห้องสมุดก็ได้ และควรเลือกช่วงเวลาจัดที่เหมาะสมด้วย เช่น ช่วงกลางวัน หรือช่วงเย็นที่ผู้อ่านจะว่างเว้นจากภารกิจต่างๆ เป็นต้น

 

การสัมมนาวิชาการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12 C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 28 – 30 มกราคม 2557

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร

โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library ณ โรงเรียนบ้านระเริง ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่  13 มกราคม 2558 โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 8 มกราคม 2559 โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 27 มกราคม 2560 โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human …

สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โรงเรียนพระทองคำวิทยา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาลัยนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำอำเภอกะทู้ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำอำเภอถลาง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำศูนย์รวมใจออสเตรีย ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา …

ประวัติห้องสมุดมนุษย์(Human Library)

ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) คืออะไร ? nnnnnnnห้องสมุดมนุษย์ คือ สถานที่สำหรับห้องสมุดทีมีการจัดบริการหนังสือมีชีวิต (Living Book) ซึ่งได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ และประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ แก่ผู้อื่น ไว้บริการผู้อ่านที่สนใจ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยมีกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาหนังสือมีชีวิตและการให้บริการคล้ายห้องสมุดทั่วไป nnnnnnnสำหรับการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการห้องสมุดในประเทศไทย ได้มีแนวคิดว่าควรจัดเป็น “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย (Thailand Human Library Network : THLN)” เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย ในการจัดตั้งส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้แพร่หลายและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ผู้ริเริ่มดำเนินการห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย ปัจจุบันเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ในประเทศไทย ประกอบด้วย 1.ห้องสมุดมนุษย์ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเครือข่าย …

คู่มือการใช้ห้องสมุดมนุษย์

ขั้นตอนการยืม-คืน Living Book  ขั้นตอนที่ 1 หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการหนังสือมีชีวิต Living Book ติดต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 ให้สำรวจรายชื่อและจดหมายเลข ของ Living Book ขั้นตอนที่ 2 แจ้งบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อติดต่อไปยังหนังสือมีชีวิต Living Book  (หากหนังสือมีชีวิตท่านใดไม่สามารถติอต่อได้หรือติดภาระกิจบรรณารักษ์จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันที) สำหรับระยะเวลาในการให้บริการ โดยประมาณ 30-45 นาที ขั้นตอนที่ 3 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนในแบบฟอร์มการยืม ในแบบบันทึกการยืม -คืน หนังสือมีชีวิต ขั้นตอนที่ 4 เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้วต้องลงเวลาคืน  ในแบบฟอร์มบันทึกการยืม-คืน หนังสือมีชีวิต ขั้นตอนที่ 5 ผู้ใช้บริการสะท้อนผลการใช้บริการพร้อมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจทุกครั้ง  

การสมัครเป็นหนังสือมีชีวิต

  ขั้นตอนการสมัครหนังสือมีชีวิต Living  Book ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อขอแบบฟอร์มการสมัครหนังสือมีชีวิตที่แผนกงานห้องสมุดชั้น 1  หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ แบบฟอร์มการสมัครเป็นหนังสือมีชีวิต ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม ที่กำหนดให้ และส่งคืนที่บรรณารักษ์เพื่อทำการ Catalog และจัดให้บริการต่อไป  

รายการหนังสือมีชีวิต มทร.อีสาน

  รายชื่อหนังสือมีชีวิต จำนวน(เล่ม) QR Code PDF เกษราภรณ์ 1   เกียรติสุดา สมนา 2    กล้าจน จงใจจน  1      กัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ 5      รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์  4     กิติยา นิวาศานนท์   1       ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์  14     ดร.จั๊กจั่น  1      จาตุรงค์ ต้นมงคล  1      จีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา  1      ณฤศดา มะลิพวง  1 …

ภาพกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ มทร.อีสาน

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย