Return to ภาพกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ มทร.อีสาน

ประจำปี 2555

  • ครั้งที่ 16 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 นักสึกษาสาขาวิชา MCT ชั้นปีที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2555
  • ครั้งที่ 17 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2555
  • ครั้งที่ 18 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 นักศึกษาสาขาวิชา EIC ชั้นปีที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2555
  • ครั้งที่ 19 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human library ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วันที่ 27 มกราคม 2555
  • ครั้งที่ 20 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
  • ครั้งที่ 21 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 2B วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
  • ครั้งที่ 22 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human library ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 1 สิงหาคม 2555
  • ครั้งที่ 23 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 1 สิงหาคม 2555