Return to ภาพกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ มทร.อีสาน

ประจำปี 2553

  • ครั้งที่ 1 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
  • ครั้งที่ 2 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 วันที่ 12 กันยายน 2553

  • ครั้งที่ 3 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 วันที่ 14 กันยายน 2553
  • ครั้งที่ 4 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 วันที่ 16 กันยายน 2553
  • ครั้งที่ 5 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4 16 กันยายน 2553
  • ครั้งที่ 6 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2553
  • ครั้งที่ 7 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วันที่ 23 กันยายน 2553
  • ครั้งที่ 8 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ แผนกงานห้องสมุดชั้น 1 นักศึกษาปริญญาโท มจธ. วันที่ 19 ธันวาคม 2553
  • ครั้งที่ 9 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ Human Library ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 24 ธันวาคม 2553