Return to ขั้นตอนการให้บริการ

การจอง/ยกเลิกทรัพยากร

การจองทรัพยากร ใช้ในกรณีที่หนังสือที่ต้องการมีผู้ใช้อื่นยืม สามารถขอจองหนังสือได้ทั้งการจองผ่าน web Opac และติดต่อจองกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน 

การจองทรัพยากรผ่าน web Opac มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการสืบค้นได้ที่ http://wopac.rmuti.ac.th/ เพื่อเข้าสู่หน้าจอบรรณานุกรมที่ต้องการจอง
2. จากหน้าจอบรรณานุกรม ในส่วนของ Item Detail สมาชิกจะทำการจองได้ ในกรณีที่มีตัวเล่มที่ไม่ได้อยู่บนชั้น
check3. ถ้าต้องการจองให้เลือกตัวเล่มที่ต้องการก่อนแล้ว แล้วจึงเลือก “จอง” ซึ่งในการเลือกเจาะจงตัวเล่มนั้น ตัวเล่มที่เลือกจะต้องไม่ได้อยู่บนชั้นหนังสือ โดยสามารถดูได้จากสถานะ
hold4. ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ log in เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ login (กรอก username และ password ทีใช้เล่นอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย)
5. เมื่อได้ทำการจองแล้ว จะปรากฎข้อความ “จองทรัพยากรสำเร็จ”
hold_complete6. เมื่อทำการจองเสร็จสิ้น สามารถตรวจสอบผลการจองได้จากเมนู “ข้อมูลสมาชิก” แล้วเลือก “จองทรัพยากร”
check_hold
การยกเลิกการจองทรัพยากร มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการ log in เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือก “ข้อมูลสมาชิก” แล้วเลือก “จองทรัพยากร”
check_hold2. เลือกรายการที่ต้องการยกเลิกการจอง แล้วเลือก “ยกเลิกการจอง”
cancel_hold3. เมื่อยกเลิกรายการจองสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ ตามรูป
cancel_complete