Return to เกี่ยวกับเรา

ผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ฝ่ายวิทยบริการ ปีการศึกษา 2556   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานฝ่ายวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2564   รายงานการสำรวจคุณภาพการบริการ รายงานการสำรวจคุณภาพบริการแผนกงานห้องสมุด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รายงานการสำรวจคุณภาพบริการแผนกงานห้องสมุด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รายงานสรุปผลการสำรวจคุณภาพการบริการ ฝ่ายวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รายงานการสำรวจคุณภาพบริการแผนกงานห้องสมุด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายงานสรุปผลการสำรวจคุณภาพการบริการ ฝ่ายวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายงานสรุปผลการสำรวจคุณภาพการบริการ แผนกงานห้องสมุด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 …