Return to เกี่ยวกับเรา

ผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ งานวิทยบริการ ปีการศึกษา 2565 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ งานวิทยบริการ ปีการศึกษา 2565(รอบ 2)   รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ฝ่ายวิทยบริการ ปีการศึกษา 2556   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานฝ่ายวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2566   รายงานการสำรวจคุณภาพการบริการ รายงานการสำรวจคุณภาพบริการแผนกงานห้องสมุด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รายงานการสำรวจคุณภาพบริการแผนกงานห้องสมุด ครั้งที่ 2 …