Return to ห้องสมุดมนุษย์

สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)

 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 2. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
 3. โรงเรียนพระทองคำวิทยา
 4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 6. วิทยาลัยนครราชสีมา
 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 14. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 15. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 16. โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
 17. โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
 18. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
 19. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 20. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำอำเภอกะทู้
 21. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำอำเภอถลาง
 22. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำศูนย์รวมใจออสเตรีย
 23. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำอำเภอเมือง
 24. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
 25. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 26. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 27. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 28. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 29. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 30. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 31. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 32. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 33. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 34. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
 35. โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
 36. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 37. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
 38. โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
 39. โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
 40. โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
 41. โรงเรียนเซนต์แมรี่ (พระนครศรีอยุธยา)
 42. โรงเรียนบางไทรวิทยา
 43. โรงเรียนวัดม่วงหวาน
 44. โรงเรียนวัดบ้านสร้าง