Return to ห้องสมุดมนุษย์

ประวัติห้องสมุดมนุษย์(Human Library)

ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) คืออะไร ?
nnnnnnnห้องสมุดมนุษย์ คือ สถานที่สำหรับห้องสมุดทีมีการจัดบริการหนังสือมีชีวิต (Living Book) ซึ่งได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ และประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ แก่ผู้อื่น ไว้บริการผู้อ่านที่สนใจ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยมีกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาหนังสือมีชีวิตและการให้บริการคล้ายห้องสมุดทั่วไป
nnnnnnnสำหรับการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการห้องสมุดในประเทศไทย ได้มีแนวคิดว่าควรจัดเป็น “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย (Thailand Human Library Network : THLN)” เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย ในการจัดตั้งส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้แพร่หลายและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

post-1279695518ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์
ผู้ริเริ่มดำเนินการห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย

first2-horz
ปัจจุบันเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ในประเทศไทย ประกอบด้วย
1.ห้องสมุดมนุษย์ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเครือข่าย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
2.ห้องสมุดมนุษย์ โรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเครือข่าย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
3.ห้องสมุดมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเครือข่าย เมื่อวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2554
4.ห้องสมุดมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเครือข่าย เมือวันที่ 27 กรกฎาคม 2554