ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์

 

 

 

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่ทำหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และสืบค้นบทความวิจัย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและนักวิชาการในการตีพิมพ์บทความวารสาร
วารสาร มทร. อีสาน – ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์เดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม URL : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index

– ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม URL : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index