Return to ขั้นตอนการให้บริการ

การสืบค้นผ่าน opac

 1. เข้าสู่ระะบบสืบค้นได้ที่  http://wopac.rmuti.ac.th/  จากนั้น
  1. กำหนดคำค้นที่ต้องการ
  2. แล้วระบุเขตข้อมูล เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง หรือ เลขเรียนหนังสือ เป็นต้น
  3. จากนั้นเลือก “ค้นหา”
  wopac_search
 2. ระบบจะแสดงผล ชื่อเรื่องที่เราได้ทำการค้นหา
  wopac_search2
  สามารถดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมของรายการได้ โดยการคลิกรายการที่ต้องการ
  wopac_search3