ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอื่นๆ

 

 

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
Green Digital Library แหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหนังสือดิจิทัล วารสารดิจิทัล ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม
Maruey แหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงินและการลงทุน การบริหารธุรกิจ การพัมนาคุณภาพชีวิตและสังคมเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หากสนใจสามารถขอรับ username และ password ในการเข้าใช้ได้ที่https://www.facebook.com/library.rmutifanpage