ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอื่นๆ

 

 

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ Tips Brochure
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นแหล่งสารสเทศที่รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรฐานกรมโยธาธิการ แบบแปลนก่อสร้าง ข้อมูลผังเมือง    การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ไว้สำหรับบริการประชาชน
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพรรณไม้ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม การศึกษาชนิดและลักษณะของพรรณไม้ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรมศิลปากร เป็นคลังวิชาการ จัดทำโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดเก็บรวบรวม หนังสือ ตำรา นิตยสาร หนังสือหายาก จดหมายเหตุ ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ เพื่อนำเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดอ่านในรูปแบบ Fulltext ได้
Maruey แหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงินและการลงทุน การบริหารธุรกิจ การพัมนาคุณภาพชีวิตและสังคมเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หากสนใจสามารถขอรับ username และ password ในการเข้าใช้ได้ที่https://www.facebook.com/library.rmutifanpage