Return to ขั้นตอนการให้บริการ

การเข้าใช้ระบบ

การ login เข้าใช้งานระบบ มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่ระะบบได้ที่  http://wopac.rmuti.ac.th/  แล้วเลือก “เข้าสู่ระบบ” ด้าวขวามือบน
login2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย แล้วเลือก “เข้าสู่ระบบ”
login_1