Return to ผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการ

 

รายงานการประเมินตนเอง

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

 

รายงานการสำรวจคุณภาพการบริการ

 

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจบุคลากร

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 5ส และ 7ส (Big Cleaning Day)

 

รายงานการจัดการความรู้

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตลาดนัดการเรียนรู้

 

รายงานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/ฐานข้อมูล

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมอบรมแหล่งเรียนรู้

 

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมอบรมผู้เรียน

 

รายงานสรุปผลกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อื่นๆ