Return to ผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

รายงานการประเมินตนเอง

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

 

รายงานการสำรวจคุณภาพการบริการ

 

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจบุคลากร

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 5ส และ 7ส (Big Cleaning Day)

 

รายงานการจัดการความรู้

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตลาดนัดการเรียนรู้

 

รายงานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมอบรมแหล่งเรียนรู้

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมชม

 

อื่นๆ