Return to การเข้าใช้บริการ

งานบริการ

เวลาในการเปิดให้บริการ

ระเบียบการให้บริการ

บริการต่างๆ ของห้องสมุด

 •      บริการยืม-คืน
 •      บริการหนังสือจอง หนังสือสำรอง
 •      บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 •      บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 •      บริการสอนหรือแนะนำการใช้ห้องสมุด
 •      บริการข่าวสารทันสมัย
 •      บริการกฤตภาคออนไลน์
 •      บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Narinet)
 •      บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 •      บริการรับฝากของ

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุด
ห้องสมุดใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ตามระบบทศนิยมดิวอี้ (DDC) ดังนี้

 • 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
 • 100 ปรัชญา
 • 200 ศาสนา
 • 300 สังคมศาสตร์
 • 400 ภาษา
 • 500 วิทยาศาสตร์
 • 600 เทคโนโลยี
 • 700 ศิลปะ และนันทนาการ
 • 800 วรรณคดี
 • 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
 • อ,R หนังสืออ้างอิง
 • สร สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • วจ รายงานการวิจัย
 • ปพ ปริญญานิพนธ์
 • วพ วิทยานิพนธ์
 • ดพ ดุษฎีนิพนธ์
 • นวนิยาย
 • รส เรื่องสั้น
 • พ็อคเก็ตบุ๊คส์
 • เยาวชน


ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด

 • แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • ฝากกระเป๋า สิ่งของอื่นๆ ยกเว้นของมีค่าไว้ทีห้องฝากของ
 • ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของที่นำมาด้วยเมื่อออกจากห้องสมุด
 • สำรวมกิริยา มารยาท ไม่ส่งเสียงดัง
 • ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าห้องสมุด
 • ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องสมุด
 • ใช้บริการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาปิดทำการ 15 นาที
 • ส่งคืนสื่อสิ่งพิมพ์ภายในกำหนดส่ง
 • หากไม่ส่งตามกำหนดส่งจะต้องชำระค่าปรับตามที่ห้องสมุดกำหนด


สิทธิการยืมสิ่งพิมพ์และค่าปรับ

ผู้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ ดังนี้

การยืมหนังสือ

 • ผู้บริหารและอาจารย์ ยืมได้ 10 เล่ม ระยะเวลา 60 วัน
 • เจ้าหน้าที่และพนักงาน ยืมได้ 7 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
 • นักศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี ยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
 • นักศึกษาระดับ ป.โท-ป.เอก ยืมได้ 10 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
 • บุคคลภายนอก อนุญาตให้ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น

การยืมนิตยสาร และวารสารล่วงเวลา
ยืมได้ 3 ฉบับ ระยะเวลา 5 วัน
ฉบับปัจจุบัน ยืมถ่ายเอกสารได้ครั้งละ 3 ฉบับ และต้องคืนภายในวันยืม
บุคคลภายนอก ยืมถ่ายเอกสารได้ครั้งละ 3 ฉบับ และต้องคืนภายในวันยืม

การยืมหนังสืออ้างอิง
ยืมถ่ายเอกสารได้ครั้งละ 2 เล่ม ต้องคืนหนังสือภายในวันยืม

การยืมหนังสือปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์
ยืมได้ 2 เล่ม ระยะเวลา 3 วัน

การคืนเกินกำหนด
ต้องชำระค่าปรับ เล่ม/ฉบับละ 5 บาท ต่อ 1 วัน


การใช้บริการหนังสือจอง และหนังสือสำรอง
การใช้บริการหนังสือจอง
– จองได้เฉพาะหนังสือที่ถูกยืมออกไปจากห้องสมุดแล้ว
– จองได้เฉพาะหนังสือที่มีสถานะอนุญาตให้ยืมออกได้เท่านั้น
– ผู้ใช้บริการสอบถามผลการจองหนังสือด้วยตนเอง ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ห้องสมุดได้รับหนังสือคืน
– ผู้ใช้บริการต้องไปรับหนังสือจองด้วยตนเอง ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ห้องสมุดได้รับหนังสือคืน
– หากผู้จองไม่มารับหนังสือห้องสมุดจะนำหนังสือนั้นขึ้นชั้นให้บริการตามปกติต่อไป

การใช้บริการหนังสือสำรอง
เป็นบริการที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้ห้องสมุดนำหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนขึ้นชั้นพิเศษ เพื่อให้นักศึกษายืมใช้ได้ทั่วกัน
การกำหนดจำนวนวันที่ให้ยืมน้อยกว่าหนังสือทั่วไป