Return to ขั้นตอนการให้บริการ

การต่ออายุการยืม

การต่ออายุการยืมทรัพยากร มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการ log in เพื่อเข้าสู่ระบบได้ที่ http://wopac.rmuti.ac.th/
2. เลือก “ยืมต่อ” จากแท็บเมนูด้านบน
renew2. เลือกรายการที่ต้องการยืมต่อ แล้วเลือก “ยืมต่อ”
renew_23. เมื่อทำรายการยืมต่อสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป
renew_complete