Return to ห้องสมุดมนุษย์

การสมัครเป็นหนังสือมีชีวิต

IMG_8648

 

ขั้นตอนการสมัครหนังสือมีชีวิต Living  Book
ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อขอแบบฟอร์มการสมัครหนังสือมีชีวิตที่แผนกงานห้องสมุดชั้น 1  หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ แบบฟอร์มการสมัครเป็นหนังสือมีชีวิต
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม ที่กำหนดให้ และส่งคืนที่บรรณารักษ์เพื่อทำการ Catalog และจัดให้บริการต่อไป