เสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2565

 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศใหม่

เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ประเภทสื่อโสตทัศน์

เสนอรายชื่อสื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิตอล

 

ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

วิธีการเสนอคัดเลือกหนังสือ E-Book
1. Log in ด้วย RMUTI E-Mail เช่น  AAA.BB@rmuti.ac.th
2. เลือกดูรายชื่อหนังสือ E-Book จากสำนักพิมพ์ในรูปแบบ Excel ออนไลน์
3. เลือกหนังสือโดยใส่ข้อมูลของตัวท่านเองต่อท้ายหนังสือที่ต้องการ

 

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

คลิกดูรายชื่อหนังสือ

รายชื่อร้านหนังสือ / สำนักพิมพ์