วารสาร

 วารสาร มทร.อีสาน RMUTI JOURNAL

 

วารสาร DSD News

 

 วารสารกรมบังคับคดี

 

วารสารอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

– วารสารกีฎและสัตววิทยา

– วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

– วารสารช่ออินทนิล 

– วารสารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

– วารสารการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม

– วารสารเศรษฐกิจและสังคม

– วารสารมานุษยวิทยา

– วารสาร DISSASTER วารสารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.2564

– วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ราชมงคลล้านนา

– วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

– วารสาร สำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564

– วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Jop Magazine 

– วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

– วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสาร KMITL News

– วารสาร Disaster Profile เล่มที่ 12

– วารสาร ดีเอสไอ (DSI) 

– วารสารวิทยุสราญรมย์

– วารสารทิศไท

– วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

– วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564

– วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

– วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.- ธ.ค.64 

– วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

– วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 217 กันยายน 2564 

– วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัที่ 2 ฉบับที่ 5 (ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)

– วารสารนโยบายขนส่งและจราจร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2565