เลื่อนกำหนดส่งหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

เลื่อนกำหนดส่งหนังสือ โดยสามารถคืนหนังสือได้ในวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง