Category: ประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนกำหนดส่งหนังสือ

เลื่อนกำหนดส่งหนังสือ โดยสามารถคืนหนังสือได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง…

เลื่อนกำหนดส่งหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

เลื่อนกำหนดส่งหนังสือ โดยสามารถคืนหนังสือได้ในวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง…

แจ้งเลื่อนกำหนดส่ง

แจ้งการปิดให้บริการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ไม่เปิดให้บริการ และวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป…