นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน VCD.66241B สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมรับหน่วยกิต ด้าน AD 3 หน่วยกิต