แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ