แจ้งการปิดให้บริการและเลื่อนกำหนดส่งหนังสือ

แจ้งการปิดให้บริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ และสำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สามารถใช้หนังสือได้ต่อไป โดยไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง จนกว่าจะมีประกาศเปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน